דוח 6111

 

דוח 6111 מפרט את היתרות של כל כרטיסי החשבון לפי סיווגים שנקבעו ע"י רשות המסים.

לפני הפקת הדוח יש לרשום את קוד המתאים בשדה סעיף 6111 בכל אחד מכרטיסי החשבון.

הדוח נשמר כקובץ. יש להעביר את הקובץ לרשות המסים באמצעות רואה החשבון או ישירות דרך האינטרנט.

הסעיפים השונים בחלון הדוח מועתקים מהטופס של רשות המסים.

 

ענף כלכלי: יש לבחור הענף מתוך רשימת הענפים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכוללת כמה מאות ענפים. מומלץ לרשום תיאור בעברית וללחוץ על כפתור חיפוש. חשבשבת תציג את הענפים שדומים לתיאור שנרשם.

העברת הכנסות: בסעיף זה קובעים האם לכלול בחיוב היתרות את תנועות העברת הכנסות. יש לפעול לפי ההסברים במחולל הדוחות.

עדכון שדה סעיף 6111: לפני ההפקה חשבשבת בודקת אם היתרות בכרטיסי החשבון מתאימות לקוד 6111 שנרשם בכרטיס החשבון. לדוגמה, אם בכרטיסי לקוחות אשר לפי הרשום בשדה סעיף 6111 הסיווג הוא מכירות ללקוחות, יתרת הכרטיס לא אמורה להיות שלילית. הסיווג של כרטיסי לקוחות ביתרה שלילית צריך להיות: מקדמות ללקוחות. חשבשבת מאפשרת להחליף את הקוד בכרטיסים כאלה באופן אוטומטי באמצעות כפתור: עדכון שדה סעיף 6111. אם אין התאמה בין הסיווג לפי דוח 6111 לבין היתרה, רשות המסים תחזיר את הדוח כשגוי.