שמות למקדמי העמסה

 

חשבשבת כוללת מערכת להפקת דוח תמחיר שמציג את הרווח בכל מרכז תמחיר ומפרט את ההכנסות וההוצאות הישירות ואת ההכנסות וההוצאות העקיפות. ההכנסות וההוצאות העקיפות מועמסים לפי מקדמי העמסה. בסעיף הנוכחי ניתן לעדכן את השמות של מקדמים אלה. לדוגמה, אם מעמיסים הוצאות שכירות לפי השטח של כל מרכז תמחירי, אי יש מקום לרשום בשם של מקדמם העמסה: שטח במ"ר.