דוח ניכוי במקור

דוח זה מפרט את הניכויים במקור מספקים.

כותרת הדוח: בשדה זה ניתן לשנות את הכותרת שתודפס בראש הדוח.

 תאריך: חתך התאריכים לגביו יופק הדוח. החתך מתייחס לשדה תאריך אסמכתא. כאשר מפיקים דוח חודשי יש לרשום את תאריך תחילת החודש ואת תאריך סיום החודש. אם מפיקים דוח לתקופה אחרת, לדוגמה דוח שנתי, רושמים את התאריכים של התקופה.