עדכון סכומי מט"ח

ניתן לעדכן את סכומי המט"ח בתנועות יומן לפי הסכומים השקליים ושער המטבע.

אפשרות זו מיועדת למנהלי חשבונות שמרניים שמעוניינים לראות את כל הנתונים בקובץ. אבל מומלץ לא להשתמש בעדכון זה, משום שיעיל יותר לבצע את השערוכים למט"ח בעת הפקת הדוחות. אם חלה טעות ברישום השער ביום מסוים, ומתקנים את הטעות לאחר מכן, התיקון לא ישפיע על שיערוכים שבוצעו בקובץ הקבוע לפני התיקון. לעומת זאת, כאשר משערכים בעת הפקת דוחות, כל דוח שיופק לאחר התיקון יכלול שיערוך מדויק. זאת ועוד: בעת הפקת הדוחות ניתן לבחור בין מגוון של שיטות שיערוך, ולהפיק כמה דוחות כאשר בכל דוח בוחרים בשיטת שיערוך אחרת. לעומת זאת, בעת עדכון סכומי מט"ח בקובץ הקבוע יש לבחור שיטה אחת בלבד.

מס. כותרת / מנה / תאריך אסמכתא / ערך / נוסף: בשדות אלה קובעים את חתך התנועות עליהן יחול השיערוך.

תאריך עתידי: בסעיף זה קובעים האם לשערך תנועות שתאריך הערך שלהן הוא עתידי (ולכן שער המטבע עדיין לא ידוע).

שיערוך לפי: בסעיף זה קובעים את שדה התאריך לפיו יבוצע השיערוך.

אלו תנועות לעדכן: בסעיף זה קובעים האם לעדכן רק מנות במאגר זמני או גם מנות בקובץ הקבוע.

להפעלה בוחרים בכפתור עדכון.

FCUpdate