עדכון סכומים שקליים במנות במאגר זמני

ניתן לעדכן סכומים שקליים על סמך סכומי המט"ח והשערים. לדוגמה, רשמו פקודות יומן של חשבונות רכש מייבוא (שכללו את סכומים המט"ח בחשבונות אלה), וכעת יש לעדכן את הסכומים השקליים. (לפי הוראות ניהול ספרים כל תנועת יומן חייבת לכלול סכום בשקלים).

העדכון מוגבל לתנועות הנמצאות במאגר זמני, משום שלפי הוראות ניהול ספרים אסור לתקן סכומים שקליים בתנועות יומן שנקלטו לקובץ הקובע. אם תנועות מסוימות הכוללות סכומי מט"ח ללא סכומים בשקלים נקלטו לקובץ הקבוע, יש לבטל אותן באמצעות פקודת סטורנו ולקלוט מחדש.

מס. כותרת / מנה / תאריך אסמכתא / ערך / נוסף: בשדות אלה קובעים את חתך התנועות עליהן יחול השיערוך.

תאריך עתידי: בסעיף זה קובעים האם לשערך תנועות שתאריך הערך שלהן הוא עתידי (ולכן שער המטבע עדיין לא ידוע).

שיערוך לפי: בסעיף זה קובעים את שדה התאריך לפיו יבוצע השיערוך.

להפעלה בוחרים בכפתור עדכון.