מאזן בוחן + מטח

הדוח מפרט לגבי כל כרטיס חשבון את יתרת החובה, את יתרת הזכות ואת ההפרש בין הזכות לחובה. היתרות הן במט"ח.

 

מאזן בוחן לעומת מאזן תנועות: במאזן בוחן היתרה מוצגת בסכום אחד (בחובה או בזכות). אם מעוניינים להפיק דוח שמפרט את סה"כ תנועות הזכות וסה"כ תנועות החובה בכל כרטיס חשבון יש להפיק מאזן תנועות.

 

כולל תנועות IFRS : IFRS  הוא תקן דיווח חדש, שמוסיף לדוח רווח והפסד רווחים או הפסדים משערוך של נכסים להשקעה. כאשר חברה מיישמת את תקן IFRS, חשבשבת מאפשרת לנהל ספרים שכוללים את כל התנועות, כולל התנועות הדרושות ל- IFRS, ובנוסף לכך, לנהל ספרים שכוללים רק את התנועות "הרגילות" (ללא התנועות הרלוונטיות ל- IFRS). תנועות IFRS נרשמות במנה מיוחדת, וכך ניתן להפיק דוחות שכוללים את המנה הזו, או דוחות שאינם כוללים אותה.

 

כולל תנועות העברת הכנסות עד לתאריך: סעיף זה הוא רלוונטי רק אם מגבילים את חתך התנועות לפי תאריכים, ורק אם מפיקים מאזן בוחן הכולל כרטיסים של הכנסות והוצאות.

חשבשבת היא תוכנה רב-שנתית. התנועות של השנה החדשה מצטרפות לתנועות של השנים הקודמות. לאחר שמסיימים לרשום את הנתונים של השנה הקודמת מפעילים את תוכנית העברת הכנסות והוצאות. תוכנית זו סוגרת את יתרות הכרטיסים התוצאתיים (הכנסות והוצאות) כנגד כרטיס עודפים. כלומר, הרווח או ההפסד עוברים לכרטיס עודפים, וכרטיסי ההוצאות וההכנסות מתחילים שוב מיתרת אפס. בעת הפקת דוחות ניתן לקבוע כיצד יש להתחשב בתנועות של העברת הכנסות והוצאות. לדוגמה: התבצעה סגירת הכנסות לשנת 2015, אך מעוניינים לראות דוח רווח והפסד לשנה זו. במקרה זה יש להתעלם מתנועת העברת הכנסות והוצאות לסוף שנת 2015 (אם לא נתעלם מתנועות העברת הכנסות והוצאות אלו, יתרות כרטיסי ההכנסות וההוצאות יהיו אפס).

בסעיף הנוכחי חשבשבת מציגה את כל המועדים לגביהם נרשמו פעולות העברת הכנסות. בדוגמה שלעיל יש לבחור –כולל תנועות העברת הכנסות עד תאריך – 31.12.14.

 

ריכוז לקודי מיון: ניתן להפיק דוח שאינו כולל יתרות של כרטיסים אלא רק סיכומים ברמה של קודי מיון. כדי להפיק מאזן בוחן "רגיל" הכולל יתרות של כל כרטיסי החשבון (בחתך שלעיל) יש לבחור ב- לא. כדי להפיק דוח הכולל יתרות של קודי מיון בלבד יש לבחור ב- כן. הסברים על שדה קוד מיון – ראה לעיל.

 

פירוט לקוחות וספקים: אם בוחרים ב- כן הדוח יכלול את כל הכרטיסים (על פי החתך) כולל כל כרטיסי הלקוחות והספקים. אם מעוניינים להפיק דוח של כל הכרטיסים, למעט הלקוחות והספקים, (הכנסות, הוצאות, חו"ז וכד') יש לבחור ב- לא. הלקוחות והספקים יוצגו בדוח בשורה אחת. הסיווג של הכרטיסים ללקוחות או ספקים נקבע בשדה חשבון ראשי של כרטיס החשבון.

 

כדי להפיק דוח מאזן בפורמט שונה יש להכין את הדוח באמצעות מחולל דוחות.