מאזן + דוח רווח והפסד

המאזן ודוח רווח והפסד מוצגים בפורמט החשבונאי המקובל. חשבשבת מפיקה את הדוח לפי הנתונים בשדה קוד מאזן בכרטיס החשבון.

מלאי סגירה: בסעיף זה רושמים את הערך של מלאי סגירה. רישום המלאי מתבצע בחשבשבת באופן הבא: כאשר מפיקים מסמכים הקשורים לניהול המלאי (חשבוניות, חשבוניות רכש, דוחות ייצור וכד') התוכנה מעדכנת את תנועות המלאי, מבלי לעדכן את ערך המלאי. בכל עת ניתן להפיק דוח ערך מלאי, שמחשב את ערך המלאי לתאריך שבוחרים. בסוף השנה או בסוף רבעון (או במועד אחר כלשהו) מפיקים דוח ערך מלאי ורושמים את פקודות היומן המתאימה (לחובת כרטיס מלאי סגירה במאזן ולזכות כרטיס מלאי סגירה בדוח רווח והפסד). נוסף לכך, בתחילת התקופה רושמים את פקודת היומן בגין מלאי פתיחה (לחובת כרטיס מלאי פתיחה ולזכות כרטיס מלאי סגירה במאזן). אם פקודות היומן הנ"ל נרשמו לגבי המלאי שהיה בתאריך הדוח, אין צורך לרשום כעת את ערך מלאי הסגירה. אולם אם פקודת היומן הנ"ל לא נרשמו, רושמים בסעיף הנוכחי את מלאי הסגירה, כדי שהתוכנה תוכל לכלול אותו בדוח. התוכנה אינה רושמת פקודת יומן בגין מלאי סגירה אלא רק מוסיפה את הנתון לדוחות.

לכלול תנועות צפויות: תנועות צפויות הן פקודות יומן מיוחדות, שאינן נכללות בחישוב יתרת החשבון, בגין הוצאות והכנסות  צפויות, כגון: שכר דירה שישולם בחודשים הבאים, הזמנות מלקוחות וכד'.

להדפיס התפלגות באחוזים: אם בוחרים ב- כן, התוכנה תדפיס בכל סעיף מה ה- % של הסעיף מסך המאזן או דוח רווח והפסד. בדרך זו ניתן לדוגמה לראות מה החלק היחסי של כל הוצאה מתוך סך ההוצאות.

להדפיס יחסים מאזניים: יחסים מאזניים מציינים יחס בין סעיפים מאזניים. התוכנה מדפיסה את כל היחסים המאזניים המקובלים.

להדפיס פירוט לסעיפים: אם בוחרים ב- כן, התוכנה תדפיס עבור כל סעיף את רשימת כרטיסי החשבון והיתרות שלהם, מהם מורכב הסעיף. לדוגמה, הפירוט של סעיף לקוחות כולל את רשימת היתרות של כל הלקוחות.