מקדמות לפי מחזור

 

הדוח מפרט את התשלומים שיש לשלם למס הכנסה בגין מקדמות לפי המחזור פחות התשלומים שנוכו במקור.

 

הנתונים לדוח זה נלקחים מכרטיסי החשבון, שהסיווג שלהם לפי שדה חשבון ראשי הוא:

הכנסות חייבות במע"מ,

הכנסות פטורות ממע"מ,

הכנסות פטורות שאינן מדווחות למע"מ,

הכנסות חשבונית עצמית,

ניכוי במקור ע"י לקוחות.

 

מקדמות על הוצאות עודפות: הסכום שיש לשלם בגין הוצאות עודפות (מחשבים את הסכום באופן ידני).