שערי מט"ח

חשבשבת היא תוכנה רב-מטבעית. ניתן להפיק מסמכים ולקלוט תנועות במטבעות שונים, ניתן לעדכן הפרשי שער, וניתן להפיק דוחות משוערכים. במסך הנוכחי מעדכנים את השערים של המטבעות ושל המדד.

תאריך: התאריך לגביו מעונינים לעדכן שערים.

מיקום: סדר הופעת המטבעות בטבלת השערים. ניתן לשנות את המיקום במסך עדכון שמות מטבעות.

קוד: קוד קיצור המאפיין את המטבע. קוד זה מוצג בעת רישום פקודת היומן ומסמכים במט"ח.

מטבע: תיאור המטבע (פרנק שוויצרי, יין יפני וכד').

שער: השער של המטבע או המדד בתאריך הנתון.

להתריע כאשר רושמים שער לתאריך עתידי? אם מסמנים סעיף זה, חשבשבת תציג הודעת אזהרה אם התאריך שאותו מעדכנים גבוה מתאריך המערכת.

להתריע על שער חריג כאשר ההפרש בין השער הקודם לשער הנוכחי גבוה מ 5%? אם מסמנים סעיף זה, חשבשבת תציג הודעת אזהרה כאשר השער שמקישים גבוה ב- 5% או יותר מהשער הקודם של אותו מטבע, בתנאי שהשער הקודם נרשם עד 7 ימים קודם לכן. (הפרש של יותר מ- 5% מצביע בדרך כלל על טעות בהקשה).

 

הגדרת אינפלציה

בעת הפקת דוחות, כאשר משערכים תנועות לפי תאריכי ערך, עולה השאלה: כיצד יש לשערך תנועות שתאריך הערך שלהן עתידי? כיוון שתאריך השערוך הוא עתידי, השער עדיין אינו ידוע. ניתן לשערך תנועות אלה לפי השער הידוע האחרון, אולם בתקופת אינפלציה שערוך כזה עלול להטעות, משום שבתאריך הערך השער צפוי להיות גבוה יותר. חשבשבת מאפשרת לשערך תנועות עתידיות כאלה על סמך תחזית אינפלציה – כאשר השער עתידי התוכנה תעלה את השער הידוע האחרון לפי % האינפלציה החזויה, ותשערך את התנועה לפי שער צפוי זה.

במסך הנוכחי מגדירים את % האינפלציה השנתית הצפויה בכל אחד מהמטבעות. יש להגדיר את % האינפלציה לגבי כל מטבע בנפרד, משום שהאינפלציה יחסית לדולר עשויה להיות שונה מהאינפלציה יחסית לאירו עקב האינפלציה של האירו לדולר.

אם לא רושמים % אינפלציה חזויה, התוכנה תשערך את התנועות העתידיות לפי השער הידוע האחרון, ללא תוספת כלשהי, כאילו האינפלציה החזויה היא 0%.