קליטת קבוצת מנות לקובץ הקבוע

ניתן לשמור כמה מנות במאגר זמני ולקלוט את כולן לקובץ הקבוע בפעולה אחת.

במסך הנוכחי רושמים את חתך המנות שייקלטו לקובץ הקבוע, לדוגמה, ממנה 130 עד מנה 141. כל המנות שהמספר שלהן הוא בין 130 לבין 141 (כולל) ייקלטו לקובץ הקובע. מנות שהמספר שלהן גבוה או נמוך יותר לא ייקלטו.

updategroup