דוח מע"מ

דוח זה מפרט את הנתונים שרושמים בדוח מע"מ חודשי. כמו כן ניתן להפיק דוח שמפרט נתונים לכל השנה (או לתקופה אחרת).

תאריך: חתך התאריכים לגביו יופק הדוח. החתך מתייחס לשדה תאריך אסמכתא. כאשר מפיקים דוח מע"מ חודשי יש לרשום את תאריך תחילת החודש ואת תאריך סיום החודש. אם מפיקים דוח לתקופה אחרת, לדוגמה דוח שנתי, רושמים את התאריכים של התקופה.

פירוט לפי חודשים: כאשר מפיקים דוח לתקופה הכוללת יותר מחודש (לדוגמה, דוח שנתי), ניתן לבחור ב- כן, כדי שהתוכנה תפרט את הנתונים לפי חודשים.

התוכנה מפיקה את דוח מע"מ לפי הנתון שרשום בשדה חשבון ראשי בכרטיס החשבון.

הצעה: עסקים נתקלים בבעיה הבאה: לאחר הדיווח למע"מ הם מקבלים חשבונית רכש שהתאריך שלה שייך לחודש קודם (עליו כבר דווח). אם בעת הפקת דוח מע"מ בחודש הבא חתך התאריכים יוגבל לחודש אחד, מע"מ התשומות של החשבונית הנידונה לא ייכלל בדוח. כדי לפתור בעיה זו מומלץ לפתוח כרטיס חשבון בשם: הכנסות שדווחו. לאחר שמפיקים ומשלמים את דוח המע"מ החודשי, רושמים פקודת יומן לחובת כרטיס חשבון הכנסות ולזכות כרטיס חשבון הכנסות שדווחו. בעת הפקת הדוח לא מגבילים את התאריך התחתון אלא רק את התאריך העליון. כיוון שמפיקים את הדוח ללא הגבלת תאריך תחתון, הדוח כולל תנועות של מע"מ תשומות שנרשמו באיחור.