דוח ABC

 

דוח ABC מציג את הפריטים כשהם ממוינים לפי הנתונים בשדה מסוים. לדוגמה, ניתן להפיק דוח שמציג את הפריטים כשהם מסודרים לפי סכום המכירות מכל פריט.  הדוח יציג לגבי כל פריט את סכום המכירות ואת חלקו היחסי של הפריט מתוך כלל הפריטים. הפריט הראשון יהיה זה שסכום המכירות שלו הוא הגדול ביותר, הפריט השני – זה שסכום המכירות שלו הוא השני בגודלו וכך הלאה לגבי שאר הפריטים. בטור נוסף הדוח יציג את ה- % המצטבר. באמצעות הנתונים בטור זה ניתן לדעת, לדוגמה, מי הם הפריטים שסכום המכירות הכולל שלהם מהווה 80% מהרכישות של המוצר.

לפני הפקת הדוח, בדוגמה שלעיל, יש להפיק דוח שמחשב את סכום המכירות של כל פריט. בדוח זה יש להפעיל את האפשרות לעדכן את אחד משדות סכום נוסף ברשומת הפריט. דוח ABC יופק לפי הנתונים בשדה נוסף זה.

 

קוד מיון / מפתח / חתך / פעיל/לא פעיל: בסעיפים אלה חשבשבת מאפשרת לקבוע את חתך הפריטים.

 

טווח הפריטים שיודפסו: בשדה זה ניתן להגביל את רשימת הפריטים שיוצגו בדוח לפי האחוז המצטבר. לדוגמה, אם מעוניינים לראות רק רשימה של הפריטים שמהווים 70% מסך המכירות, מגבילים את הטווח ל- 70%.

 

שדה המיון: השדה לגביו מפיקים את הדוח. בדוגמה שלעיל יש לבחור את השדה הנוסף ברשומת הפריט שבו עודכן סכום המכירות.