סכומים נוספים / תאריכים נוספים / הערות נוספות

 

לעתים השדות שפורטו לעיל אינם מספיקים על מנת לרשום את כל הנתונים של הלקוחות או הספקים (כאשר פותחים כרטיסי חשבון) או את כל הנתונים של הפריט (כאשר פותחים כרטיסי פריט), ויש לפיכך צורך בשדות נוספים. חשבשבת מאפשרת להוסיף לכל כרטיסי החשבון ולכל כרטיסי הפריט שדות ללא הגבלה. ניתן לשלוף נתונים משדות נוספים אלה הן במחולל הדוחות והן במסמכי השיווק והרכש.

השדות הנוספים הם משלושה סוגים: שדות סכום (לדוגמה: מספר העובדים של הלקוח או מספר חודשי האחריות למוצר), שדות תאריך (לדוגמה: תאריך יום ההולדת של הלקוח או תאריך הכרזת הגרסה האחרונה של המוצר), ושדות טקסט או הערות (לדוגמה: שמו של אחראי הרכש בחברה של הלקוח או שם התקן שחל על המוצר).  כל שדה שמוסיפים מתווסף לכל הכרטיסים (כלומר, לא ניתן להוסיף שדות מסוימים לכרטיסי לקוחות ושדות אחרים לכרטיסי ספקים, ולא ניתן להוסיף שדות מסוימים לפריטים מסוימים ושדות אחרים לפריטים אחרים, אלא כל השדות יתווספו לכל הכרטיסים). כאמור, אין הגבלה לגבי מספר השדות שניתן להוסיף.

כדי לעדכן נתונים עוברים ללשונית מידע נוסף (בכרטיס הפריט או בכרטיס החשבון), מסמנים את השדה שמעוניינים לעדכן, ורושמים את הערך. לדוגמה: כדי לעדכן את מספר העובדים אצל הלקוח עוברים לשורה של שדה זה, ורושמים את מספר העובדים.

כדי למחוק שדה נתון נוסף בוחרים בסימן הפח בטור השמאלי. כדי לשנות את שמו של שדה נתון נוסף מסוים בוחרים בכפתור שינוי שדות, כדי להוסיף שדה נתון נוסף בוחרים בכפתור +הוספת שדה (סכום/ תאריך/ הערה) במסך שינוי שדות.