אשף הקמת חברה

בעת הקמת חברה חדשה יש להגדיר כמה הגדרות בסיסיות הכרחיות.

במסך זה התוכנה מסייעת בהקמת החברה החדשה, על ידי הצעת ההגדרות הבסיסיות בנתוני החברה, במערכת הנהלת החשבונות ובמערכת השיווק וניהול המלאי. הצעות התוכנה במסך ניתנות לשינוי.

לא ניתן להשתמש באשף אם הוגדרו בחברה כרטיסי חשבון.

 

הגדרות חברה, תאריכים ואינדקסים

הגדרות חברה

שם החברה: שם החברה יודפס בדוחות ובמסמכים (אלא אם הוגדר אחרת בפורמט ההדפסה).

כתובת: הכתובת המלאה כפי שתודפס בראש המסמכים (בתנאי שלא הוגדר אחרת בפורמט ההדפסה).

E-MAIL: כתובת הדואר האלקטרוני של החברה.

מספר העוסק המורשה, מספר תיק הניכויים ומספר הח"פ: נתונים אלו משמשים להפקת אישורים על ניכוי במקור ולדוח ניכוי במקור על תקליטון. לא ניתן להעזר באשף הקמת החברה מבלי לעדכן מספר עוסק מורשה או מספר ח"פ.

 

תאריכים

תאריך האסמכתא הוא תאריך המסמך / הרישום. תאריך הערך הוא תאריך הפירעון של המסמך. לדוגמה, ברישום שיק תאריך האסמכתא הוא תאריך רישום השיק ותאריך הערך הוא מועד פירעון השיק.

תאריך נוסף מיועד לרישום תאריכים נוספים. לדוגמה: בחשבונית רכש תאריך האסמכתא הוא תאריך החשבונית, תאריך הערך הוא מועד התשלום והתאריך הנוסף הוא תאריך הקלדת חשבונית הרכש .

בסעיף הנוכחי נקבעים גבולות התאריכים. בעת רישום פקודות יומן  חשבשבת בודקת האם תאריכי התנועות הם בטווח הגבולות שנקבעו. מומלץ לעדכן את תאריכי האסמכתא והערך בתחילת כל שנת מס.

כברירת מחדל, האשף יציג את התאריכים:

תאריך אסמכתא: 31/12 שנה קודמת עד 31/12 שנה נוכחית.

תאריך ערך ו-תאריך נוסף: 31/12 שנה קודמת עד 31/12 שנה העוקבת.

 

אינדקס עברי / אנגלי / ספרתי

לכל כרטיס חשבון (או כרטיס פריט) יש מפתח חשבון (או מפתח פריט). מפתח זה הינו קוד זיהוי ייחודי של כרטיס החשבון (כדוגמת מספר תעודת זהות של אזרחי המדינה).

האפשרויות הן:

  • אינדקס עברי: כולל אותיות בעברית ובאנגלית וספרות. כיוון הכתיבה מימין לשמאל.
  • אינדקס אנגלי: כולל אותיות באנגלית ובעברית וספרות (כמו אינדקס עברי) אולם כיוון הכתיבה משמאל לימין.
  • אינדקס סיפרתי: כולל ספרות בלבד.

באינדקס עברי או אנגלי אורך מפתחות החשבון אינו חייב להיות קבוע. לעומת זאת, כאשר האינדקס הוא ספרתי מספר התווים של כל מפתחות החשבון (או מפתחות הפריט)  חייב להיות זהה.

בסעיף הנוכחי קובעים את סוג אינדקס החשבונות והפריטים (ובלבד שלא נפתחו בחברה כרטיסי פריט).

 

קודי מיון וחשבונות

קודי מיון

קוד המיון מאפשר ליצור קבוצות באינדקס החשבונות. כל קבוצה מאופיינת ע"י קוד מיון מסוים.
לדוגמה: קוד מיון 100 עבור בנקים 150 עבור קופות, 300 עבור לקוחות וקוד מיון 400 עבור הכנסות.

קודי המיון מסייעים בעת הפקת הדוחות. מאזן הבוחן ממוין באופן הבא: כרטיסי החשבון מסודרים תחילה לפי קודי המיון, ובתוך כל קוד מיון הם מסודרים לפי מפתחות החשבון. בכל פעם שמשתנה ספרה בקוד המיון, מודפס סיכום ביניים.

בסעיף הנוכחי חשבשבת מציעה קודי מיון ראשיים, ניתן לשנות את הקוד המוצע.

 

רשימת חשבונות בסיסיים

בטבלת רשימת חשבונות בסיסיים חשבשבת מציעה רשימת חשבונות הנחוצים להגדרת סוגי תנועה.

הטבלה כוללת את הטורים: קוד מיון (כפי שנקבע בטבלת קודי המיון במסך הנוכחי), מפתח החשבון ושם החשבון (אותם ניתן לשנות), חשבון ראשי ותיאור החשבון.

 

סוגי תנועה

כאשר רושמים פקודות יומן בהנה"ח, בדרך כלל, פקודות יומן רבות הן בעלות מבנה קבוע. לדוגמה: פקודות יומן בגין חשבונית מס ללקוח, פקודות יומן בגין קבלות וכד'. חשבשבת מאפשרת לרשום פקודות יומן כאלה ביעילות באמצעות סוגי תנועה, כאשר סוג התנועה קובע אלו חשבונות לחייב ואלו חשבונות לזכות ובאיזה יחס.

כאשר מפיקים את מסמכי השיווק, הרכש והשיקים באמצעות חשבשבת, חובה לרשום סוגי תנועה עבור מסמכים אלה.

באשף הנוכחי חשבשבת מקימה את סוגי התנועה הבסיסיים.

כאמור, ניתן לשנות את הקוד המוצע לקוד אחר.

לחצו כאן לקריאת ההסבר המלא על סוגי התנועה.

 

מסמכים בסיסים ופריטים כלליים

בחלקו הימני של המסך מוצגים המסמכים הנפוצים ביותר בשימוש. התוכנה מציעה לכל מסמך מספר בו יתחיל הספרור. ניתן לשנות את המספור ההתחלתי אך בכל מקרה, מומלץ לקבוע ספרור שונה למסמכים שונים.

בחלקו השמאלי של המסך קובעים מפתח פריט כללי ומפתח פריט לשירות.

 

לסיום לוחצים על כפתור שמירת ההגדרות וסיום התהליך.