הגדרות קופה – כללי

במסך זה רושמים נתונים הדרושים למסמכים: קבלות והפקדות. בצדו הימני של הדף רושמים את מפתחות החשבון של הכרטיסים הבאים:

קופת מזומן ש"ח / מט"ח: כרטיסי החשבון הבאים: קופת מזומן שקל, קופת מזומן מט"ח. כרטיסים אלה יחויבו ויזוכו בעת הפקת קבלות והפקדות.

קופת שיקים ש"ח / מט"ח: כרטיסי החשבון הבאים: קופת שיקים שקל, קופת שיקים מט"ח. כרטיסים אלה יחויבו ויזוכו בעת הפקת קבלות והפקדות במט"ח.

ביטול יתרות: כרטיס זה מיועד למקרים בהם התשלום אינו סוגר בדיוק את החוב. חשבשבת מאפשרת לסגור את ההפרש מול כרטיס של ביטול יתרות. (סכום הסגירה מוגבל – הוא נרשם בהמשך בסעיף סכום מקסימלי לביטול יתרות).

ניכוי במקור ע"י לקוחות: הכרטיס שבו נרשמים הניכויים שהלקוחות מנכים מהתשלומים שהם משלמים לעסק (יש לפתוח כרטיס זה גם אם העסק פטור מניכוי במקור עבור מקרים בהם לקוחות מנכים על אף הפטור).

עמלות בנק: מפתח החשבון של הכרטיס שבו צוברים את הסכום שהבנק מנכה כעמלה בעת קבלת תשלום מחו"ל באמצעות העברה ישירה לבנק. (סכום העמלה + הסכום שמועבר לזכות החשבון הוא הסכום ששולם ע"י הלקוח, שאמור לסגור את חוב הלקוח).

קופת שיקים לפיקדון: כרטיס החשבון שאותו מחייבים בעת קבלת שיקים לפיקדון. (שיקים לפיקדון הם שיקים שהעסק מקבל לא כתשלום עבור חוב למשמרת אלא למשמרת בלבד. קבלת שיקים לפיקדון שכיחה במשרדי עו"ד, אך ניתן לקבל שיקים כאלה בכל עסק).

הפרשי שער בש"ח / במט"ח: בעת רישום קבלות מט"ח שסוגרות חשבונות יצוא, חשבשבת רושמת את הפרשי השער המתאימים. (הפרשי השער נוצרים משום שכל תנועת יומן חייבת לכלול סכום בשקלים, ולכן, גם תנועת היומן של חשבון היצוא משוערכת לשקלים נוסף לסכום במט"ח). בסעיף הנוכחי רושמים את מפתח החשבון של כרטיסי הפרשי שער.

לקוחות מזדמנים: התוכנה משתמשת במפתח חשבון זה בעת הפקת חשבוניות מס וקבלה ללקוחות מזדמנים.

 

בצדו השמאלי של הדף רושמים את מפתחות החשבון ואת הנתונים הבאים:

סכום מקסימלי לביטול יתרות: הסכום המקסימלי שניתן לסגור כנגד כרטיס ביטול יתרות, במקרים בהם התקבול שונה מהחוב. לדוגמה, אם רושמים 10, אזי ניתן יהיה לוותר על יתרת חוב עד 10 ₪.

בדיקת מספר ת"ז בתשלום מזומן מסכום: לפי דרישות החוק בישראל, כאשר מקבלים תשלום במזומן מעל סכום מסוים (הסכום הנוכחי הוא 3,000 ₪), יש לרשום את מספר תעודת הזהות של המשלם. אם יחול שינוי בתקנות והסכום ישתנה, יש לעדכן את הסכום בסעיף זה.

חשבשבת מיישמת את הבדיקה בעת הפקת המסמכים הבאים: קבלה, חשבונית מס קבלה, תלוש מכירה בנקודת מכירה (קופה רושמת). אם הסכום במסמכים אלה הוא לפחות כמו הסכום הרשום בסעיף הנוכחי, התוכנה לא מאפשרת להפיק את המסמך כל עוד לא נרשמו תעודת זהות או מספר דרכון.

כאשר רושמים תעודת זהות חשבשבת בודקת תקינות לפי ספרת הביקורת. התוכנה לא מפעילה בדיקה כזו לגבי מספר דרכון.

חישוב אוטומטי להפרשי שער בשקלים: מסמנים סעיף זה כדי שחשבשבת תשערך למט"ח את תנועות התשלום בשקלים באופן קבוע (שיערוך בכיוון השני, ממט"ח לשקלים, מחויב ע"פ חוק, ולכן ממילא נעשה תמיד).

לא לאפשר להשאיר תשלומים בקבלות זמניות: על פי פרשנות מחמירה של רשות המסים להוראות ניהול ספרים, אין להשאיר קבלות במאגר זמני. מומלץ לסמן סעיף זה על מנת שהתוכנה לא תאפשר לשמור קבלות במאגר זמני הכוללות שורות של תקבולים. בעת היציאה ממסך הקבלה, התוכנה תפרט את מספרי הקבלות ואת הסכומים שנשארו בהן. ניתן יהיה לצאת מהמסך רק לאחר מחיקת הקבלות הזמניות או איפוס הסכומים בהן.

רישום התאמות לקוח במהלך הפקת חשבוניות מס קבלה: כאשר סעיף זה אינו מסומן התוכנה לא יוצרת התאמה בעת הפקת חשבונית מס קבלה. כדי ליצור את ההתאמות ניתן להפעיל את תוכנת ההתאמות האוטומטיות בכל עת.

בחירת פורמט להפקדת שיקים: התאמת פורמט הפקדת שיקים לחשבון בחשבשבת לפי בנק.