הגדרות קופה – אשראי

במסך הגדרות קופה – אשראי 5 שלבים של הגדרות.

חשוב! בכל לשונית (שלב) יש ללחוץ על כפתור עדכון בסיום ההגדרה (לא להמתין לסיום כל השלבים.)

 

לשונית 1 – רישום עסקאות ששולמו בכרטיס אשראי

לשונית זו כוללת הגדרות ומאפיינים כללים של עסקאות בכרטיסי אשראי ורישום פקודות יומן של עסקאות בכרטיסי האשראי.

רישום פקודות יומן של עסקאות אשראי

קבלת אשראי בתשלומים – רישום תנועות יומן לפי מספר התשלומים: מסמנים סעיף זה על מנת שקבלת אשראי בתשלומים תפוצל לתנועות יומן על פי תאריך הערך. אם לא מסמנים סעיף זה תירשם תנועת הקבלה כתנועה אחת. תאריך הערך של התנועה יחושב על פי התאריך המשוקלל של התשלומים. כאשר עובדים עם חשבוניות על בסיס מזומן אין לעבור בין שיטות הפיצול. תנועות התשלום שיוצגו בחשבונית על בסיס מזומן יהיו מוגבלות לאלו שהופקו לפי שיטת הפיצול הנוכחית (בעת סימון התנועות).

שידור אשראי/הפקדת אשראי – רישום תנועות יומן לכל עסקה בנפרד: מסמנים את הסעיף כדי שהתוכנה תרשום פקודת יומן נפרדת עבור כל עסקה שנעשתה בכרטיסים של אותה חבר מנפיקה, לאותה חברה סולקת, לאותו תאריך ערך ובאותו מטבע. אם הסעיף אינו מסומן, חשבשבת רושמת פקודת יומן מרוכזת עבור כל העסקאות בשידור שנעשו באותו כרטיס של חברה מנפיקה, עבור אותו תאריך פירעון, באותו מטבע ועבור אותה חברה סולקת.

בתנועות יומן מפוצלות בשידור לעדכן את אסמכתא 2 ב- 4 ספרות אחרונות: סעיף זה מיועד למקרים שבהם נרשמת פקודת יומן נפרדת לכל עסקת אשראי. במקרה זה ניתן לעדכן בפקודת היומן של השידור אשראי בשדה אסמכתא 2 את 4 הספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי.

החברה משדרת עסקאות אשראי: יש לסמן את הסעיף ולהגדיר את שיטת הסליקה  (עדכון שיטת הסליקה מוגדרת ע"י מדריכי חשבשבת באמצעות תוכנית שירות מיוחדת):

באמצעות תוכנת קרדיט גארד: סעיף זה מיועד לעסקים שנדרשים לעמוד בתקן PCI. קליטת שוברי האשראי באתר האינטרנט ושידורם לחברת האשראי לא מתבצע באמצעות חשבשבת אלא באמצעות חברת קרדיט גארד.

באמצעות תוכנת קרדיט גארד+Emv: אפשרות עתידית.

ברירת מחדל לסוג עסקאות אשראי: בסעיף זה מסמנים מהי ברירת המחדל לעסקת האשראי. כאשר מתקבל תשלום בכרטיס אשראי ולא מעבירים את הכרטיס בקורא הכרטיסים. האפשרויות הן:

עסקה טלפונית: אין קריאה בפס המגנטי ואין חתימה.

עסקת חתימה: אין קריאה בפס המגנטי אך יש חתימה.

סכום מינימלי לאשראי בתשלומים: סכום הקניה המינימלי המזכה את הלקוח באפשרות לשלם בתשלומים, (כאשר משלמים באמצעות כרטיס אשראי). לדוגמה, אם רושמים 200, אזי אם הלקוח משלם באמצעות כרטיס אשראי, אופציית התשלומים תוצג רק אם סכום הקנייה הוא לפחות 200 ₪.

סכום מינימלי לתשלום באשראי: סכום הקניה המינימלי המזכה את הלקוח באפשרות לשלם באמצעות כרטיס אשראי. לדוגמה: אם רושמים 25, אזי חשבשבת תחסום תשלום בכרטיס אשראי, אם סך הקניה נמוך מ- 25 ₪.

החברה עובדת עם כרטיסי מועדון: כאשר מקבלים תשלום באמצעות כרטיס מועדון, יש לרשום את מספר החבר במועדון נוסף למספר כרטיס האשראי. כאשר חשבשבת מזהה שהכרטיס הוא כרטיס מועדון היא מציגה חלון נוסף בו יש לרשום את מספר החבר.

לסיום יש לבחור בכפתור עדכון לשמירת ההגדרות.

 

לשונית 2 – בחירת שיטות תשלום ומועדונים

בחירת שיטת תשלום: נוסף לרישום כרטיסי החשבון עבור כל כרטיס אשראי (שהעסק מכבד), יש לקבוע גם את שיטות התשלום (רגיל, גמיש, תשלומים, קרדיט וכו'). דבר זה נעשה באמצעות כפתור בחירת שיטות תשלום לגבי כל כרטיסי אשראי בנפרד.

שיטות התשלומים המוגדרות במערכת הן: רגיל, עדיף/פלוס 30, קרדיט בתשלומים קבועים, תשלומים, קרדיט, חיוב מיידי וסופר קרדיט. כדי למחוק שיטת תשלום מציבים את הסמן על שורת התשלום המתאימה ובוחרים בסעיף מחיקה. להוספת שיטת תשלום שאינה מופיעה בחלון שיטות שנבחרו בוחרים בכפתור הוספת שיטות תשלום. חשבשבת תציג תיבת בחירה בצד שמאל של המסך ובו רשימת כל שיטות התשלום. בוחרים מהחלון את שיטת התשלום הרצויה.

 

לשונית 3 – הגדרת מסופים

ניתן להגדיר מסופים ידנית או אוטומטית ע"י קובץ Json. נא לפנות לתמיכה הטכנית של חשבשבת.

 

לשונית 4 – הגדרת כרטיסי אשראי ומועדי זיכוי

יש להגדיר לכל מסוף את החשבונות של קופות אשראי (בשקלים + מט"ח) וחשבונות בנק סליקה לכל סוגי כרטיסי אשראי.

קופת ש"ח: מפתח החשבון של קופת כרטיסי האשראי בשקלים.

קופת מט"ח: מפתח החשבון של קופת כרטיסי האשראי במט"ח. (יש לפתוח כרטיס קופה אחד לשקלים וכרטיס קופה אחר למט"ח)

בנק לסליקה: בסעיף זה מציינים את מפתח החשבון של בנק כרטיסי האשראי אליו מפקידים את תקבולי האשראי. סעיף זה אינו חשבון הבנק של העסק אלא חשבון בנק מיוחד להפקדת כרטיסי האשראי.

עדכון מועדי תשלום: על פי רוב, כאשר שיטת התשלום היא רגיל או תשלומים התשלום מתקבל מחברת כרטיסי האשראי בתאריך קבוע. כאשר שיטת התשלום היא  קרדיט, קרדיט בתשלומים קבועים, סופר קרדיט או עדיף/פלוס ,30 התשלום מתקבל לאחר מספר ימים.

בסעיף זה מגדירים את תאריך הפירעון לכל שיטת תשלום. ברירות המחדל שנקבעו למועדי הזיכוי הן על פי הנהוג במשק. לשינוי מועדי הזיכוי המוגדרים בוחרים בכפתור מועדי זיכוי לשיטות תשלום/שיטות תשלום-מט"ח.

  • תשלום בתאריך קבוע: בוחרים בסעיף זה כאשר התשלום מתקבל מחברת כרטיסי האשראי בתאריך קבוע. לקביעת התאריך הקבוע בוחרים בכפתור המשך.

חשבשבת מציגה את חלון הגדרת תשלום בתאריך קבוע.

בחלקו העליון של המסך חשבשבת מציגה את סוג כרטיס האשראי ואת סוג התשלום שנבחרו.

בסעיף שוברים שהתקבלו קובעים את טווח התאריכים בהם התקבל התשלום.

בסעיף יתקבל התשלום עבורם רושמים את היום בו יתקבל התשלום ובעוד כמה חודשים. לדוגמה:

שוברים שהתקבלו מיום 2 עד יום 15

יתקבל התשלום עבורם ביום 2 בעוד 1  חודשים

דוגמה זו קובעת שהתשלום עבור שוברי האשראי, שמתקבלים בין התאריכים 2-15 לחודש, יגיע מחברת האשראי ב- 2 לחודש הבא.

  • תשלום לאחר מספר ימים: בוחרים בסעיף זה כאשר הזיכוי מחברת האשראי מתקבל מספר ימים לאחר ביצוע העסקה. שיטת תשלום זו נהוגה בעסקאות קרדיט. כאשר בוחרים בסעיף זה חשבשבת מציגה שדה שבו רושמים את מספר הימים ממועד השידור ועד לקבלת התשלום:

בעסקאות תשלומים – רישום תנועות יומן של הפקדת אשראי לפי מספר התשלומים: מסמנים סעיף זה כדי שחשבשבת תרשום תנועת יומן נפרדת עבור כל אחד מהתשלומים. שיטת רישום זו מקלה על התאמות כרטיסי אשראי.

 

לשונית 5 – סניפים ומסופים

לשונית זו מיועדת ללקוחות שעובדים עם יותר ממסוף אחד ויותר מסניף אחד.

יש לקשר כל סניף למסוף אחד.

ניתן לשייך למסוף אחד כמה סניפים.