אישור על ניכוי במקור

דוח זה מפיק את האישורים שיש לתת לספקים בגין ניכוי במקור.

תקופת האישור / שם המשלם / כתובת המשלם / מספר חברה / מספר תיק ניכויים / פקיד שומה: נתונים אלה יודפסו בגוף האישור כפי שמחייב החוק.

תאריך האישור: התאריך שיודפס בראש המכתב.

שם החותם: השם שיודפס בתחתית המכתב.

כולל פירוט תשלומים: אם מסמנים את הסעיף, האישור יכלול פירוט של כל התשלומים לספק. אם לא מסמנים, האישור יציג את סך התשלומים בסכום אחד.

לא כולל ספקים עם % אפס: סעיף זה מאפשר להגביל את הפקת האישורים רק לאותם ספקים שנוכה מהם מס (כלומר, ש- % הניכוי שלהם אינו אפס).