H-Protect מערכת לבדיקה פיננסית

H-Protect היא מערכת לבדיקה פיננסית של הלקוחות שלכם. המערכת מופעלת בשיתוף פעולה עם חברת BDI. השירות משמש כרמזור, המקרין על גבי המסך את מצב הנבדק. האזהרה לגבי מצבו הפיננסי של הלקוח מסתמכת על שילוב המידע מ- BDI.

הפעלת שירות H-Protect כרוכה בתשלום מנוי חודשי.

הבדיקה הפיננסית מתבצעת באמצעות מספר העוסק מורשה של הנבדק.

עם הפעלת המערכת בתוכנת חשבשבת, מתבצעת בדיקה באופן מקוון ללא צורך בפעולה נוספת מצד המשתמש.

כיצד פועלת המערכת בתוכנת חשבשבת WEB?

המערכת האוטומטית מופעלת בעת הפקת המסמכים הבאים:

הצעת מחיר, הזמנה, תעודת משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, חשבונית שריון, חשבון עסקה.

עם הקלדת מפתח החשבון של הלקוח במסמכים, התוכנה בודקת את מספר העוסק של הלקוח ומציגה את התשובה בסמל צבעוני משמאל למפתח החשבון.

בנוסף, גם בחלקו התחתון של המסך מוצג הסימון של בדיקת הסטטוס מימין לכפתור הפקה.

להלן רשימת הסטטוסים שמוצגים במערכת זו:

הלקוח עומד בבדיקה

הלקוח אינו עומד בבדיקה

אין תשובה (אין אינטרנט / אין מענה)
מספר עוסק מורשה של החשבון אינו תקין (לקוח פרטי לדוגמה) מספר עוסק מורשה של החברה אינו מוגדר בהגדרות חברה

משתמש חשבשבת אינו מנוי של H-Protect או שאינו מנוי בשירות חשבשבת

מצב לא מובהק

פעולה יזומה של בדיקת כרטיס חשבון:
ניתן לבדוק את סיכון הלקוח או הספק באופן יזום על ידי קליק ימני בשדה מפתח חשבון >  בדיקת סיכון פיננסי H-Protect בכל שדה מפתח חשבון בתוכנה.

התשובה מוצגת באופן מיידי בצורה הבאה:

לדוגמה: לקוח שאינו עומד בבדיקה הפיננסיתלקוח שעומד בבדיקה הפיננסית