ייבוא

 

כאשר רוכשים סחורה בישראל, הרישום מתבצע באמצעות מסמך אחד – חשבונית רכש, שהיא העתק של חשבונית הספק. הכמות שנכנסת למלאי ומחיר העלות הם לפי המפורט בחשבונית הרכש. לעומת זאת, כאשר מייבאים סחורה מחו"ל, מחיר העלות כולל לא רק את המחיר שמשלמים לספק אלא גם את עלויות ההובלה ואת המכס. זאת ועוד: עסקים רבים מעבירים את הסחורה המיובאת למחסן ערובה, ומשחררים אותה לשיעורין. עסקים אלה צריכים לנהל מעקב אחר המלאי במחסן הערובה ואחר עלויות האחסנה.

 

כאשר עסק מייבא סחורה מחו"ל, הוא אמור להפיק את המסמכים הבאים (או חלקם):

הצעת מחיר – העתק הצעת מחיר שהתקבלה מספק בחו"ל.

הזמנת יבוא – הזמנה שהעסק מוציא לספק בחו"ל.

תעודת משלוח ייבוא – העברת הסחורה מהספק בחו"ל לאוניה (כיוון שהסחורה שייכת ללקוח כבר על האוניה).

 

הערות:

 • כל המסמכים הנ"ל הם אופציונאליים, כלומר, אין חובה להפיק אותם.
 • ניתן להפיק את המסמכים אחד על סמך השני (לדוגמה, הזמנה על סמך הצעת מחיר).

 

כאשר מקבלים את החשבונית מהספק מפיקים את אחד משני המסמכים הבאים:

 • כניסה ישירה מייבוא – החשבונית של הספק. הפריטים מגיעים למחסן הספק (ולא למחסן ערובה). החשבונית של הספק נרשמת במט"ח.
 • כניסה למחסן ערובה – החשבונית של הספק, כאשר הפריטים מגיעים למחסן ערובה (בונדד). החשבונית של הספק נרשמת במט"ח.

 

אם מאחסנים את הסחורה (או חלקה) במחסן ערובה, בכל פעם שמשחררים ממחסן הערובה מפיקים את המסמך שחרור ממחסן ערובה – העברת הפריטים ממחסן ערובה למחסן של העסק.

כאשר מקבלים את מסמך השחרור מעמיל המכס, בין אם בעקבות כניסה ישירה ובין אם בעקבות שחרור ממחסן ערובה, מפיקים את המסמך העמסת עלויות שחרור – עדכון עלויות השחרור של הפריטים בייבוא, לפי המסמך שמקבלים מעמיל המכס.

 

 

הגדרות מקדימות

 

לפני שמפיקים מסמכי ייבוא יש לעדכן את הנתונים הבאים:

 

כרטיסי חשבון

יש לפתוח כרטיס חשבון עבור כל ספק בחו"ל (כשם שפותחים כרטיס חשבון עבור כל ספק בישראל) ולקבוע את מטבע ההתחשבנות עם הספק. נוסף לכך, יש לפתוח כרטיס קניות חו"ל.

אם מעוניינים שהתוכנה תרשום פקודות יומן עבור עלויות השחרור, יש לפתוח כרטיסי חשבון עבור עלויות אלה. ניתן לפתוח כרטיס חשבון לכל הוצאה (הובלה, ביטוח, אחסנה וכד') או כרטיס אחד לכל הוצאות השחרור.

כמו כן, יש לפתוח במערכת הנה"ח כרטיס חשבון עבור מע"מ תשומות יבוא (בנוסף לכרטיס מע"מ תשומות) עבור מע"מ תשומות בגין הייבוא (כלומר, המע"מ שמשלמים עבור הטובין שהתקבלו מחו"ל).

 

סוגי תנועה

יש להגדיר סוג תנועה במבנה הבא עבור מסמכי הכניסה מייבוא.

חובה זכות
מפתח חשבון % מפתח חשבון %
קניות חו"ל 100 ? (הספק) 100

 

הגדרות חברה

רישום כרטיס חשבון מע"מ ייבוא בשדה נתונים כלליים > הגדרות למסמכי מלאי >הגדרות למסמכים :חשבון מע"מ יבוא.

 

 

העמסת עלויות שחרור

 

מפיקים את המסמך הנוכחי על סמך מסמך השחרור שמקבלים מעמיל המכס. המסמך הנוכחי מבצע שתי פעולות:

 • מעדכן את מחיר יבוא מועמס בפריט– המחיר החדש כולל העמסה של העלויות ברשומון.
 • רושם את פקודות היומן המתאימות.

 

לפני שמפיקים את מסמך העמסת עלויות שחרור יש לוודא שכרטיס החשבון של מע"מ ייבוא נרשם בשדה: נתונים כלליים > הגדרות למסמכי מלאי >הגדרות למסמכים :חשבון מע"מ יבוא. (יש לפתוח כרטיס חשבון נפרד עבור המע"מ ברשומון הייבוא, משום שבעת הפקת דוח PCN874 יש לדווח על מע"מ זה בנפרד).

 

התיעוד שמקבלים מעמיל המכס כולל שלושה מסמכים:

רשומון ייבוא: פירוט של עלויות השחרור: מכס, הובלה בחו"ל, בדיקות מכון תקנים, אגרות אחרות, מע"מ על הייבוא.

חשבונית מס של המוביל בארץ (אם קיים).

חשבונית של עמיל המכס עבור העמלה שלו.

עמיל המכס גובה את התשלום עבור כל המסמכים הנ"ל.

 

מע"מ ברשומון הייבוא: המע"מ שמעבירים למדינה עבור הייבוא. המע"מ הזה חל על מחיר העלות של הפריטים בתוספת המכס ובתוספת עלויות הובלה בחו"ל. (נוסף לו יש גם מע"מ בחשבוניות של המובילים בארץ ומע"מ בחשבונית של עמיל המכס, שנרשמים בנפרד).

ע.מ. / ת.ז: – מספר עוסק מורשה או מספר תעודת זהות של עמיל המכס. מספר זה מדווח בדוח PCN874. כברירת מחדל המספר מועתק מכרטיס החשבון של עמיל המכס.

מספר רשומון: יש לרשום את כל 9 הספרות.

 

עלויות שחרור

בלשונית זו קובעים –

כיצד יועמסו העלויות השונות ברשומון הייבוא על הפריטים.

כיצד יירשמו העלויות בהנה"ח.

 

שיטות העמסה הן:

 • העמסה לפי אחד מהשדות בפריט: לדוגמה, את ההובלה מעמיסים לפי המשקל הכולל של כל פריט, ואילו מכס מעמיסים לפי % המכס (והמחיר) של כל פריט.
 • חלוקה שווה בשווה – ההוצאה תחולק שווה בשווה בין הפריטים
 • סה"כ בשורה – ההוצאה תחולק לפי הסכום הכולל בשורה. לדוגמה, אגרות שונות יש מקום להעמיס לפי קריטריון זה.

 

יש להעתיק למסך את כל העלויות שרוצים להעמיס ואת הסכום הכולל של כל עלות.

 

התוכנה מציגה ברירת מחדל המקשרת בין גורם העמסה (לדוגמה, הובלה בחו"ל) לבין שיטת ההעמסה (לדוגמה, משקל). ניתן לשנות את ברירות המחדל בלשונית הגדרת גורמי העמסה

 

עדכון הנה"ח: מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שתירשם פקודת יומן בגין העלות של גורם העמסה הנוכחי. ניתן לסמן סעיף זה רק אם קישרו את גורם העמסה הנוכחי למפתח חשבון הוצאות. קישור מפתח חשבון לגורם העמסה מתבצע בלשונית הגדרת גורמי העמסה. בנוסף, בסעיף זה ניתן לבחור מראש לאילו גורמי העמסה תירשם פקודת יומן בהנה"ח.

 

מסמכים להעמסה

בלשונית זו בוחרים את המסמכים עליהם תחול ההעמסה. אלה הם המסמכים שבהם מופיעים הפריטים ששוחררו ברשומון הייבוא הנוכחי.

 

 

העמסה

בלשונית זו מוצגת טבלה המפרטת לכל פריט את המחיר, המטבע, הכמות, הסכום המועמס והמחיר בשקלים לאחר העמסה. ניתן להקליק על הסכום המועמס בכל שורת פריט, בכדי להציג את פירוט העלויות המועמסות על הפריט הנוכחי. ניתן למחוק פריט באמצעות כפתור X.

 

אם רוצים לשנות את חלוקת הסכומים עוברים ללשונית פירוט ההעמסות.

 

פירוט העמסות

לשונית זו מציגה טבלה של הפריטים (השורות) ושל הסכומים המועמסים (הטורים). כך ניתן לראות ממה מורכבת העלות של כל אחד מהפריטים.

 

בלשונית זו ניתן לשנות את חלוקת הסכומים בין הפריטים בטור מסוים. בוחרים  אחד התאים, ורושמים בו סכום (קיבוע של סכום). התוכנה תחלק את הסכום שנותר בין שאר התאים בטור לפי קריטריון העמסה שנקבע לאותו טור (לדוגמה, משקל). ניתן לקבע כמה תאים באותו טור, אחד אחר השני (בכל פעם התוכנה מחלקת מחדש את הסכום שנותר). כמובן, לא ניתן לקבע את כל התאים בטור, משום שלפחות תא אחד צריך להיות שארית הסכום.

בכדי לבטל את הקיבועים בוחרים בסעיף ביטול קיבוע.

 

הגדרת גורמי העמסה

בדף זה ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל שנקבעו עבור שיטות העמסה של גורמי ההעמסה השונים.

יש לרשום בטור כרטיס הוצאות את כרטיס ההוצאות המתאים, כדי שניתן יהיה לרשום תנועת הנה"ח לגורם העמסה.

ניתן להוסיף גורמי העמסה נוספים בתחתית הטבלה.


תנועות מיוחדות

חלון זה נפתח כאשר מסמנים בדף הראשי את טור תנועה מיוחדת. הוא מיועד לרישום תנועות היומן של החשבוניות של עמיל המכס ושל ההובלה בארץ.

 

כאמור, המסמך שמקבלים מעמיל המכס כולל את חשבונית המס של עמיל המכס ואת חשבונית המס של המוביל בארץ (אם הייתה הובלה כזו). חשבוניות אלו נרשמות לזכות הספקים (המובילים ועמיל המכס) כמו חשבוניות רכש רגילות.

 

ניתן לחזור לחלון זה באמצעות בחירה בכפתור פרטי התנועה  (במסך הראשי).

 

משלמים את ההובלות בארץ לעמיל המכס, אבל חשבונית המס הופקה ע"י המוביל, ולכן יש לרשום אותה לזכות כרטיס החשבון של המוביל (כדי שהדיווח בדוח PCN874 יהיה תקין). בהמשך רושמים פקודת יומן לחובת הספק ולזכות העמיל על סכום חשבונית זו, ולאחר התשלום לעמיל, היתרות נסגרות.

 

החשבונית של העמיל ושל ההובלה בארץ יועמסו על הפריטים. אם לא רוצים להעמיס אותן על הפריטים, לא רושמים אותם במסמך זה אלא באמצעות תנועות יומן רגילות.

 

הפקה

בסיום בוחרים בכפתור הפקה על מנת לבצע את הפקת המסמך. בעת ההפקה חשבשבת –

 • מעדכנת את העלות של כל אחד מהפריטים (מחיר בשורה + העמסות הנוכחיות) בשורת הפריט במסמך הכניסה למלאי עליו חלה ההעמסה הנוכחית (כניסה ישירה או למחסן ערובה).
 • רושמת את פקודות היומן בגין רשומון הייבוא. פקודות יומן אלה מזכות את עמיל המכס ומחייבות את ההוצאות השונות ואת כרטיסי המע"מ הרלוונטיים.
 • מעדכנת העלות של כל אחד מהפריטים (מחיר קנייה + העמסות). מחיר זה נרשם ברשומת הפריט בשדה מחיר יבוא מועמס.

 

 

 ביטול העמסה

אם רוצים לבטל את ההעמסה לאחר ההפקה, במסך הראשי של המסמך לוחצים על  כפתור מחיקת מסמך .

 

בעקבות ביטול ההעמסה התוכנה –

 • מחזירה את המחיר הקודם (בשקלים) בתנועת המלאי של הכניסה.
 • רושמת את פקודת היומן המתאימה.

 

הערה: אין תיקון של מחיר הייבוא המועמס ברשומת הפריט, כיוון שיתכן שהיו פעולות נוספות.

 

 

דוחות

לאחר הפקת מסמך העמסת עלויות שחרור ניתן להפיק דוחות על תיקי היבוא.

במסך הראשי של כניסה ישירה, בכפתור העמסות ניתן להדפיס את תיק היבוא בשיטה מפורטת או מקוצרת.

במסך הראשי של העמסת עלויות שחרור בסעיף פרוט העמסות לפי רשומון יבוא ניתן להפיק דוח העמסות יבוא.