מאזן תנועות בשקלים

הדוח מפרט לגבי כל כרטיס חשבון את יתרת החובה, את יתרת הזכות ואת ההפרש בין הזכות לחובה. היתרות הן בשקלים.

מאזן בוחן לעומת מאזן תנועות: במאזן בוחן היתרה מוצגת בסכום אחד (בחובה או בזכות).

אילו חשבונות לכלול בדוח: בוחרים האם לא לכלול חשבונות שיתרתם אפס, חשבונות שיתרתם אפס עם תנועות או שיתרתם אפס עם וללא תנועות.