מה משמעות הודעת השגיאה: לא נמצאו נתונים?  

 

הודעה זו מוצגת כאשר התוכנה לא מוצאת תנועות – לא בכרטיסי מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות ולא בכרטיס הכנסות פטורות ממע"מ, בתקופת הדוח. מומלץ לבדוק את חתך התאריכים של הדוח, ואת החשבונות הראשיים של כרטיסי החשבון הנ"ל.