מה משמעות הודעת השגיאה: התנועה אינה רשומה נכון חשבונאית?  

הודעת שגיאה זו מוצגת במקרים הבאים:

  • בטור (צד) שבו נמצא חשבון מע"מ עסקאות לא נמצא חשבון הכנסות,
  • בטור (צד) שבו נמצא חשבון מע"מ עסקאות נמצא חשבון נוסף שאיננו הכנסות,
  • בטור (צד) שבו נמצא מע"מ תשומות לא נמצא חשבון הוצאות (או רכוש קבוע – בחלונות),
  • בטור (צד) שבו נמצא חשבון מע"מ תשומות נמצא חשבון נוסף שאיננו הוצאות (או רכוש קבוע).

 

יש לבטל את התנועה באמצעות תנועת סטורנו ולרשום מחדש באופן תקין.