איך רושמים תנועות סגירה של מע"מ עסקאות / תשומות כנגד מע"מ חו"ז? 

 

אין לרשום את הסגירה באמצעות תנועת חד-צדיות, אלא יש לרשום תנועות מאוזנות כדלהלן:

 

לחובת מע"מ עסקאות לזכות מע"מ חו"ז.

לחובת מע"מ חו"ז, לזכות מע"מ תשומות.

לחובת מע"מ חו"ז, לזכות מע"מ תשומות לנכסים.

לחובת מע"מ חו"ז, לזכות מע"מ תשומות ייבוא.