בחברות שמגישות מאזנים כל רבעון (או כל חודש) איך רושמים חשבונית שהופקה ברבעון קודם שנסגר?

 

רושמים את הרבעון בשדה תאריך 3 בכל תנועת יומן. ניתן להפיק את כל הדוחות הרלוונטיים, ובכלל זה מאזן בוחן, כרטסת, ומאזן ודוח רווח והפסד, לפי חתך של תאריך 3. כמו כן ניתן לבצע סגירת שנה על סמך תאריך 3. בשדה התאריך הראשון רושמים את תאריך החשבונית, אך רישום זה לא ישפיע על הדיווח לפי רבעונים.