איזה מספר עוסק מורשה רושמים ללקוחות / ספקים בחו"ל?

ללקוחות או ספקים בחו"ל אין מספר עוסק מורשה.

חשבוניות רכש מספקים בחו"ל אינן נכללות בדוח מע"מ (רק הרשימון נכלל).

חשבוניות מכירה ללקוחות בחו"ל מדווחות, אולם אין צורך לרשום בהן מספר זיהוי של הלקוח בחו"ל.