האם כל פקודת יומן של חשבונית חייבת לכלול כרטיסי הוצאה / הכנסה ומע"מ?

כל פקודת יומן של חשבונית מכירה חייבת לכלול כרטיס הכנסות חייבות במע"מ ומע"מ עסקאות או כרטיס הכנסות פטורות ממע"מ.

 

באפן דומה כל פקודת יומן של חשבונית רכש חייבת לכלול כרטיס הוצאות או רכוש ונכסים.