דוח שערי מט"ח

דוח זה מפרט את שערי המט"ח שנרשמו בנתוני החברה. הדוח מפרט שער לכל יום.

תאריך אסמכתא: חתך התאריכים לגביהם יודפסו שערים.

חתך לפי מטבע: בסעיף זה ניתן לבחור בין הדפסה של שער אחד בלבד (בוחרים כן), לבין הדפסת השערים של כל המטבעות. אם בוחרים בדוח לגבי מטבע אחד בלבד, בוחרים את המטבע בהמשך השורה.

חתך שערים: אם לא רושמים שער מדי יום, חשבשבת משלימה את השערים בימים החסרים. בסעיף הנוכחי ניתן להגביל את הדוח לפי המקור של השערים:

רק שערים שהוקלדו – שערים שנרשמו ע"י המשתמש (ובכלל זה עדכון מבנק ישראל).

רק שערים שנוספו ע"י התוכנה – שערים שנרשמו אוטומטית בימים בהם לא נרשם שער.

הדפסת כל השערים – הדוח יכלול הן את השערים שנרשמו ע"י המשתמש והן את השערים שנוספו ע"י התוכנה.