עדכון בעקבות ספירה

 

על המסך מוצגת רשימת מסמכי ספירת המלאי שנסגרו וטרם הופק בגינם עדכון בעקבות ספירה. בטור סימון בוחרים את המסמכים שמעוניינים לסגור. לא ניתן לסגור ספירות מלאי מתאריכי ספירה שונים, או ספירות של מחסנים/ סוכנים/ סניפים שונים.

 

כאשר מסמנים את מסמכי הספירה, מוצגים בחלק התחתון של המסך שדות נוספים לעדכון:

לפי מה לחשב את % הספירה? כאשר היתרה בספירה אינה מתאימה ליתרת המלאי בנתונים, התוכנה מחשבת % סטייה. בסעיף הנוכחי קובעים האם חישוב הסטייה יתייחס ליתרת המלאי או לאחד הסכומים הנוספים מרשומת הפריט. לדוגמה, אם מעוניינים שאחוז הסטייה יציין סטייה מהכמויות שנמכרו, מעדכנים את הכמויות שנמכרו באחד הסכומים הנוספים של הפריט (באמצעות הדוחות המעדכנים).

סטייה חריגה: כאשר הסטייה בין היתרה במלאי לבין היתרה בספירה היא קטנה, ניתן להניח שמדובר בטעויות קלות ולבצע רישום של תנועות עדכון בעקבות ספירה. אולם אם הסטייה אינה קטנה יש לראות בה חריגה ולתקן באופן ידני. כלומר, להפיק כרטסת מלאי לתקופה הרלוונטית, לאתר את הטעות שהביאה לסטייה החריגה ולרשום פעולת תיקון מתאימה.

לחשב יתרת אריזות: מסמנים סעיף זה אם עובדים עם פריט אריזה ומעוניינים שבנוסף לכמות הכללית תחושב גם יתרת אריזות.

מחיר: בסעיף זה קובעים איזה מחיר ירשם בתנועת העדכון של ספירת המלאי. מבחינה חשבונאית המחיר הנכון הוא מחיר ערך מלאי. המחיר מחושב בעת הפקת דוח לחישוב ערך מלאי בתוכנה. ניתן לעדכן את המחיר ברשומת הפריט בעת הפקת הדוח בחשבשבת. ניתן לבחור במחיר אחר (מחיר מכירה, מחיר קניה אחרון, מחיר יבוא מועמס ומחירונים). אם בוחרים בסעיף מחירונים, יש לבחור במחירון המתאים.

 

כאמור, פריט יכול להופיע יותר מפעם אחת במסמכי הספירה. בעת איסוף התנועות, התוכנה תציג הודעה כי ישנם פריטים המופיעים במספר ספירות ותציג את רשימת הפריטים המופיעים ביותר מספירה אחת, שורה עבור כל ספירה. אם פריט מופיע באותה ספירה מספר פעמים, יתרת הפריט בספירה תופיע בחלון זה בשורה אחת.

להצגת הפריטים והפקת עדכון בעקבות ספירה בוחרים בכפתור המשך.

במסך הבא ניתן לסמן באופן גורף את השורות החריגות או לחילופין לבטל את הסימון בטור סימון.

לאחר שבוחרים בכפתור הפקה, התוכנה תעדכן את נתוני מלאי כך שיתאימו לספירה.

 

דפדוף

ניתן לבדוק את הסטאטוס של המסמך ולבטל את הספירה.