עדכון מחירים

בכל עת ניתן להעלות או להוריד מחירים של קבוצת פריטים ב-% או בסכום מסוים.

בוחרים בסעיף עדכון מחירים מתוך תפריט כרטיסי פריט.

 

חתך פריטים: חתך הפריטים בהם יעודכנו המחירים.

 

לעדכן מחירים רק בפריטים פעילים? פריטים לא פעילים הם פריטים שנמצאים באינדקס הפריטים, אך אין לרכוש אותם או למכור ללקוחות.

 

העדכון המבוקש: בסעיף זה קובעים האם תתבצע העלאת מחירים או הורדת מחירים, ומהו אחוז השינוי / הסכום / המכפלה של המחיר.

 

מחיר בסיס: מהו מחיר הבסיס לפיו יחושב השינוי.

בבחירת מחירון מרשימת מחירונים נוספים ניתן להגביל למחירון במטבע מסוים ומתאריך מסוים.

 

מחירון שיעודכן: באיזה מחירון לעדכן את המחיר החדש.

 

תאריך למחירון החדש: התאריך שבו המחיר החדש יהיה בתוקף. חשבשבת שומרת היסטוריה של עדכוני המחירים, וניתן להפיק דוח שמפרט איזה מחיר היה בתוקף בכל תאריך.

 

מטבע למחירון החדש: האפשרויות בסעיף זה הן כל המטבעות, משאירים את מטבע המחירון הקיים, או בחירה, בוחרים במטבע מסוים.

 

עיגול סכומים: האם לעגל את הסכומים המתקבלים כתוצאה מהעדכון.

 

לא לדרוס מחירים קיימים במחיר אפס: לפעמים תוצאת עדכון מחירון מסוים היא אפס. מסמנים סעיף זה כדי שהתוכנה לא תדרוס מחיר קיים כאשר המחיר החדש הוא אפס.

 

עדכון עם דוח מקדים: בוחרים בכפתור זה כאשר מעוניינים שחשבשבת תציג דוח של המחירים הצפויים להתעדכן לפני שהתוכנה מעדכנת את המחירים בקבצים.

 

הדוח המקדים מציג את כל הפריטים שהמחיר שלהם עומד להיות מעודכן. ניתן לשנות בדוח את המחירים שיעודכנו.

  • ניתן לשנות את המחיר עצמו ואת המטבע בטורים המחיר שיעודכן ו- מטבע.
  • ניתן לשנות את המטבע בכל השורות בדוח המקדים באמצעות סימון הסעיף שינוי מטבע המחירון בכל הפריטים ובחירת מטבע.
  • ניתן לבטל עדכון מחיר לפריט על ידי מחיקת הסימון בטור שמשמאל לטור מטבע.

 

כדי להפעיל את עדכון המחירים בוחרים בכפתור עדכון.

 

כדי לחזור למסך הקודם (מבלי לעדכן את המחירים) בוחרים בכפתור ביטול.

 

עדכון ללא דוח: בוחרים באפשרות זו כאשר מעוניינים לעדכן את המחירון מבלי לבדוק את המחירים לפני העדכון.