עדכון מחירים בעצים

 

חשבשבת מאפשרת לעדכן את מחירי האבות ע"פ מחירי הבנים. עדכון זה רלוונטי בשני מקרים:

 

בעת קביעת מחיר מכירה ניתן לקבוע את המחיר לפי מחירי הבנים.

בעת קביעת מחירי עלות: כאשר מפיקים דוח ייצור, התוכנה מכניסה למלאי את האבות (המוצרים שהעסק מייצר). כניסות אלו נלקחות בחשבון בעת חישוב עלות המלאי (שנכנס למאזן ולדוח רווח והפסד). לכן, יש צורך לחשב את עלות המוצרים בצורה מדויקת ככל האפשר. בחשבשבת ניתן לקבוע את מחיר עלות הייצור באופן מדויק בדרך הבאה: שולפים את מחיר חומרי הגלם לפי המחיר שנקבע בדוח חישוב ערך מלאי האחרון. (מחיר ערך המלאי נשתל ברשומת הפריט כאשר מסמנים את סעיף עדכון קובץ הפריטים בעת הפקת דוח חישוב ערך מלאי), ומוסיפים לחומרי הגלם סכום או אחוז מסוים בגין העבודה והתקורה.

 

כדי לעדכן את המחירים ממלאים את הנתונים במסך הנוכחי. בסיום בוחרים בכפתור עדכון כל העצים אם מעוניינים לעדכן את מחירי כל העצים שהוגבלו בחתך, או בסעיף עדכון עם אישור כל עץ אם מעוניינים לאשר את העדכון לכל עץ בנפרד.

 

חתך אבות לעדכון

חתך אבות לעדכון: חתך הפריטים שהם אבות בעץ מוצר, שהמחיר שלהם יעודכן. מומלץ לכלול בעדכון את כל האבות (כלומר, לא להגביל את חתך האבות), כדי שהתוכנה תחשב כהלכה את המחיר במקרים בהם אבות מסוימים הם בנים של אבות אחרים. (התוכנה מעדכנת את האבות לפי סדר הרמות בעץ).

סוג העץ לעדכון: באיזה עצים יעודכן המחיר.

 

מחירי הבנים

בסעיף זה קובעים מהיכן ישלפו מחירי הבנים המשמשים לקביעת מחיר האב. שליפת מחיר הבנים יכולה להתבצע מהמחירונים הבאים: מחיר חישוב ערך מלאי (כאמור, כאשר מחשבים מחיר עלות מומלץ לבחור באפשרות זו משיקולים חשבונאיים), מחיר קניה אחרון, מחיר יבוא מועמס או מכל אחד מהמחירונים הנוספים המוגדרים לפריט.

אם יש פריטים שמחירם אפס: בסעיף זה קובעים כיצד לנהוג כאשר מחיר הפריט הוא אפס. האפשרויות הן: להתעלם, להתרות או להפסיק את העדכון.

 

חישוב המחיר החדש

בסעיף זה קובעים איזה סכום יש להוסיף למחיר הבנים (לדוגמה: הסכום שיש להוסיף בגין עלויות היצור והתקורה).

העלאת המחיר ע"י: בסעיף זה בוחרים האם להעלות את המחיר (של כל הבנים יחד) באחוז קבוע או בסכום קבוע.

סכום / אחוז לעדכון: רושמים את האחוז או הסכום בהמשך לסעיף הקודם.

שליפת הסכום / האחוז משדה סכום נוסף: ניתן לשלוף את הסכום או האחוז מאחד השדות של הסכומים הנוספים ברשומת הפריט.

 

עדכון תוצאות חישוב

בסעיף זה קובעים היכן תעודכן תוצאת חישוב מחיר האב. המחיר המחושב יכול בשדה מחיר מכירה או באחד המחירונים הנוספים. בוחרים את המחירון ואת התאריך לרשומת המחירון.

אם התוצאה אפס, לא לעדכן: המחיר המחושב לא יעודכן, אם המחיר הוא אפס.

עיגול מחירים: המחיר המחושב יעוגל. בהמשך ייפתח חלון נוסף שבו בוחרים את שיטת העיגול.