עדכונים ושדרוגים 11/21

מסמכים: בחלקם התחתון של מסמכי השיווק נוספו סיכומים לשדות כמות, אריזות ומשקל. ניתן להגדיר פורמט הדפסה מותאם שיכלול שדות אלו.

התראות במסמכים: ניתן להגדיר התראות לחריגה מאשראי וליתרת מלאי שלילית לפריט. ניתן לקבוע אם להתרות או לחסום.

עצי מוצר: ניתן להגדיר עצי מוצר מסוג חשבונית, עץ הרכבה ועץ תמחיר.

מחולל דוחות: נוספה אפשרות להפקת דוחות הכוללים נתונים מכמה חברות יחד.

מובייל: לתפריט מסמכי המלאי נוספו המסמכים העברה בין מחסנים/סוכן והזמנה למחסן.

בחשבונות/פריטים במובייל, בפעולות הנוספות, נוספו 2 סעיפים חדשים- העתקה לחשבון אחר והעתקה מחשבון אחר.